KINH THÁNH Của Các Bạn Trẻ

Dẫn nhập và tuyển chọn các bản văn Heriberty Kloos, Arnoll Poll, Felix Porsch, Peter Blesser, Werner Prawdzik, Ralph Sauer, Agnes Wuckelt, với sụ cộng tác của Deutschen-Verein e.V.(DJW)

Editorial Verbo Divino, 1986. Cum licentia ecclesiastica

Bản dịch Việt ngữ      Gs. Nguyễn Đăng Trúc - Lm. Vũ Thành

 

Nội dung

CỰU ƯỚC

*     Dẫn nhập

1. Lạy Chúa là Thượng Đế, Ngài thật là cao cả

2. Lạy Chúa, Chúa tha thứ lỗi lầm cho dân Chúa

3. Ta sẽ làm cho con thành một dân tộc lớn

4. Thiên Chúa ở với Giuse

5. Ta sẽ đưa các con ra khỏi Ai Cập

6. Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi

7. Ta sẽ kết một giao ước với các ngươi

8. Ta sẽ ban cho các ngươi một xứ sở

9. Chúa cai trị

10. Hãy tìm kiếm Ta và các ngươi sẽ được sống

TÂN ƯỚC

*     Dẫn nhập

1b. Đấng Cứu Thế sinh ra cho các bạn

2b. Con là Con yêu dấu của Ta

3b. Danh tiếng Ngài đồn ra khắp vùng

4b. Các dụ ngôn

5b. Người này là ai vậy?

6b. Ngài quyết định lên đường về Giêrusalem

7b. Đức Kitô chẳng phải chịu những đau khổ này sao?

8b. Các con sẽ là nhân chứng của Ta.

 

 

 Kinh Thánh: Cựu Ước - Tân Ước
Kinh Thánh Trẻ: Truyện Cựu Ước - Truyện Tân Ước