Gióp
Chương: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 

Chương 25

Thánh thi ca tụng quyền năng Thiên Chúa

1 Bấy giờ, ông Bin-đát người Su-ác lên tiếng nói:

2 Thiên Chúa nắm quyền thống trị,
Người đáng kinh đáng sợ dường nào.
Người thiết lập hoà bình trên cõi trời cao.

3 Cơ binh Người, ai đếm được hết,
ánh sáng Người, nào ai tránh nổi?

4 Trước nhan Thiên Chúa
phàm nhân cho mình là công chính thế nào được,
và đứa con do người phụ nữ sinh ra
làm sao dám coi mình là thanh sạch?

5 Này, trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ
và tinh tú cũng không thanh sạch,

6 thì phương chi người phàm chẳng qua là giòi bọ
và con người, cũng chỉ thuộc loại sâu.