Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 129

Bị hà hiếp, dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng

1 Ca khúc lên Đền.
Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều,
Ít-ra-en hãy nói lên điều đó.

2 Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều,
nhưng đã không hề thắng được tôi.

3 Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc,
đào xới lên những luống thật dài.

4 Nhưng mà CHÚA công minh
đã chặt đứt chão thừng quân gian ác.

5 Ước chi những kẻ thù Xi-on
đều nhục nhã tháo lui hết thảy,

6 và nên như cỏ mọc mái nhà
chưa ai nhổ mà đã héo khô!

7 Tay thợ gặt không lượm chi thứ đó,
cả người bó lúa cũng chẳng ôm về.

8 Khách qua đường không ai chào hỏi chúng:
CHÚA ban phúc lành cho anh em.
Chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh CHÚA.