Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 132

Lời Chúa hứa cùng nhà Đa-vít

1 Ca khúc lên Đền.
Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít
và mọi công lao vất vả của người:

2 chính người đã đoan thệ cùng ĐỨC CHÚA,
đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng:

3 "Tôi quyết chẳng về nhà,
chẳng lên giường nằm nghỉ,

4 chẳng bao giờ chợp mắt khép mi,

5 khi chưa tìm được một nơi cho CHÚA ngự,
một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp."

6 Này đây khi ở Ép-ra-tha,
chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia,
chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a.

7 Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự,
phủ phục trước bệ rồng.

8 Lạy CHÚA, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa
ngự về chốn nghỉ ngơi.

9 Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính,
kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo.

10 Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa,
xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.

11 ĐỨC CHÚA đã thề cùng vua Đa-vít
và sẽ không thất tín bao giờ,
thề rằng: "Chính con ruột của ngươi,
Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

12 Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng,
thì con cái chúng đến muôn đời
cũng sẽ được lên kế vị ngươi! "

13 Vì ĐỨC CHÚA đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.

14 Người phán: "Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

15 Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
cho Xi-on được lương thực dồi dào,
và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.

16 Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ
và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.

17 "Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường,
sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.

18 Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã,
còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên."