Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 140

ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ người khốn khổ khó nghèo

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, xin cứu con khỏi người gian ác,
giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn.

3 Lòng chúng bày chước độc mưu thâm,
cả ngày chỉ biết gây xung đột.

4 Chúng mài lưỡi nhọn như lưỡi rắn,
chứa đầy mồm nọc độc hổ mang.

5 Lạy CHÚA, xin bảo vệ con khỏi tay người tội lỗi,
giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn đang tìm kế làm con ngã quỵ.

6 Quân kiêu hãnh ngấm ngầm đánh bẫy,
chúng bủa lưới đặt dò, bên vệ đường gài bẫy hại con.

7 Con thưa cùng ĐỨC CHÚA: Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
lạy CHÚA, xin lắng tai nghe tiếng con cầu khẩn.

8 Lạy CHÚA là Chúa Tể, là sức mạnh cứu con,
là mũ chiến đội đầu trong ngày con xuất trận.

9 Lạy CHÚA, xin đừng để ác nhân toại ý,
đừng để nó thực hiện mưu đồ.

10 Xin đừng để bọn vây hãm con ngẩng đầu lên được;
xin cho điều độc ác miệng chúng thốt ra
bao phủ lên người chúng!

11 Xin đổ than hồng xuống trên chúng như mưa,
xin làm cho chúng bị xô vào lửa đỏ,
sa xuống vực sâu, không tài nào trỗi dậy,

12 cho tên xấu miệng không còn chỗ đứng trên đời,
cho kẻ bạo tàn phải tai ương dồn dập!

13 Con biết rằng: CHÚA bênh người khốn khổ,
bảo vệ quyền lợi kẻ khó nghèo.

14 Vâng, người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa,
kẻ ngay lành được ở trước Thánh Nhan.