Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 55

Than phiền vì địch thù hung dữ, vì bạn bất trung

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Đa-vít.

2 Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,
con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ,

3 xin để ý đến con và thương đáp lại.
Con kêu than, thốt ra lời lảm nhảm,

4 lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi ác nhân hà hiếp.
Trên thân này, chúng gieo tai giáng hoạ,
nộ khí hằm hằm, xông đến hại con.

5 Nghe trong mình tim đau thắt lại,
bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con.

6 Bao run sợ nhập cả vào người,
cơn kinh hãi tư bề phủ lấp.

7 Con tự nhủ: "Phải chi được đôi cánh bồ cầu
để bay bổng tìm nơi an nghỉ!

8 Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc.

9 Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng."

10 Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn
và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng,

11 vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng
rảo quanh trên tường luỹ suốt ngày đêm.

12 Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế,
nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm.

13 Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng,
hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi.

14 Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,
chỗ thân tình tâm phúc với tôi,

15 đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi,
trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước.

16 Ước chi tử thần chụp ngay xuống chúng,
và chúng bị chôn sống dưới âm ty,
vì tội ác ở trong nhà chúng, ở ngay trong lòng chúng!

17 Phần tôi, tôi kêu khấn Chúa Trời, CHÚA sẽ thương cứu độ.

18 Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ, Người sẽ nghe tiếng tôi.

19 Người sẽ cứu tôi cho tính mạng an toàn
khỏi bọn người xông đánh, vì nhiều kẻ chống tôi.

20 Thiên Chúa là Đấng hiển trị tự muôn đời,
sẽ nghe tiếng tôi và hạ nhục chúng,
vì chúng không cải quá tự tân,
cũng chẳng hề kính sợ Chúa Trời,

21 tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,
lại lỗi ước quên thề;

22 miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh,
lời trơn tru hơn mỡ, mà bén nhọn như gươm.

23 Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay CHÚA,
Người sẽ đỡ đần cho,
chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.

24 Lạy Thiên Chúa, chính Ngài sẽ đẩy chúng vào hố diệt vong.
Phường khát máu và chuyên lường gạt
chẳng có sống được nửa đời đâu! Phần con đây con tin tưởng nơi Ngài.