Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 58

Có thực các người phán quyết công minh?

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của vua Đa-vít. Se sẽ.

2 Hỡi những kẻ quyền thế,
có thực các người phán quyết công minh,
xét xử người ta theo đường chính trực?

3 Các người chủ tâm làm điều bất chính,
ra tay bạo hành trên đất này.

4 Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ,
phường gian dối lầm đường ngay thuở mới sinh ra.

5 Nọc của chúng khác nào nọc rắn,
chúng như hổ mang điếc bịt tai

6 chẳng thèm nghe tiếng người dụ rắn,
người thạo nghề thôi miên.

7 Lạy Thiên Chúa, xin đánh chúng bể miệng gãy răng,
lạy CHÚA, xin bẻ nanh của bầy sư tử.

8 Xin cho chúng biến đi như nước chảy
và héo tàn như cỏ đạp dưới chân,

9 như ốc sên vừa bò vừa rữa
như trẻ sinh non không thấy ánh mặt trời.

10 Ước gì lửa giận của Chúa cuốn chúng đi
nhanh hơn lửa gai bén tới nồi.

11 Người công chính sẽ vui mừng thấy Chúa trả oán,
họ sẽ rửa chân trong máu ác nhân.

12 Thiên hạ sẽ nói rằng:
"Quả thật có phần thưởng dành cho người công chính,
quả thật có Thiên Chúa xét xử trên địa cầu."