Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 75

Thiên Chúa là thẩm phán công minh

1 Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ." Thánh vịnh. Của ông A-xáp. Thánh ca.

2 Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,
tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh,
kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại.

3 Chúa phán: "Vào thời Ta ấn định, Ta sẽ xử công minh.

4 Mặt đất cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển,
chính Ta đã làm cho cột trụ nó vững rồi.

5 Ta bảo lũ kiêu căng: "Đừng kiêu ngạo!
Bảo phường tội lỗi: "Chớ dương oai!

6 Này chớ dương oai ngạo với Trời,
ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa"."

7 Vì chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc
làm cho ai được cất nhắc lên.

8 Chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán,
Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ kia.

9 Vì này tay CHÚA cầm chén rượu,
chén rượu đầy mùi vị đắng cay,
rót cho bọn gian ác trên đời,
tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn.

10 Phần tôi đây, sẽ hoan hỷ muôn đời
và đàn ca kính Chúa nhà Gia-cóp.

11 Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ,
còn uy thế người lành sẽ được nâng cao.