Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 76

Tạ ơn sau khi chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Của ông A-xáp. Thánh ca.

2 Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời,
tại Ít-ra-en, danh Người cao cả.

3 Chúa đã cắm lều ở Sa-lem, núi Xi-on là nơi Chúa ngự.

4 Chính tại đó, Người bẻ gãy cung tên,
khiên mộc gươm đao, mọi võ khí.

5 Lạy Chúa, Ngài quả là lẫm liệt oai hùng,
vì chiến lợi phẩm thu về từng núi,

6 đoạt của lớp anh hùng mê mệt ngủ say
và đoàn dũng sĩ cánh tay rời rã.

7 Lạy Chúa nhà Gia-cóp, Chúa thị uy
là ngựa xe đứng liền tại chỗ.

8 Quả thật Ngài đáng sợ!
Trong lúc Ngài nổi trận lôi đình,
nào ai đứng vững trước Thánh Nhan?

9 Tự chốn trời cao, Ngài tuyên án:
trái đất này kinh hãi lặng yên,

10 khi Chúa Trời đứng lên xét xử,
cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian.

11 Cả cơn giận phàm nhân cũng thành lời ca tụng,
kẻ thoát lôi đình sẽ mở hội mừng Ngài.

12 Hãy khấn nguyền và giữ y lời hứa
với CHÚA là Thiên Chúa các ngươi.
Kẻ hầu cận Đấng khả tôn khả uý
hãy đem lễ vật tiến dâng Người.

13 Người đập tan khí thế bao thủ lãnh,
gây kinh hoàng cho vua chúa trần gian.