Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 83

Kẻ thù của Ít-ra-en liên minh chống lại Ít-ra-en và Thiên Chúa

1 Thánh vịnh. Thánh ca. Của ông A-xáp.

2 Lạy Thiên Chúa, xin đừng làm thinh,
xin đừng nín lặng ngồi yên, lạy Thiên Chúa.

3 Kìa kẻ thù Chúa ồn ào náo động,
bọn ghét Ngài đang ngóc đầu lên.

4 Chúng lập kế chống lại dân Ngài,
bày mưu chống những kẻ Ngài bảo trợ.

5 Chúng rằng: "Nào ta hãy diệt bọn đó đi,
để chúng không còn là một dân tộc nữa
và chẳng ai còn nhắc đến tên tuổi Ít-ra-en."

6 Chúng đồng lòng bày mưu lập kế,
liên minh chống lại Ngài:

7 Nào là dân Ê-đôm cùng với Ít-ma-ên, Mô-áp và Ha-ga.

8 Nào là dân Gơ-van, Am-mon, A-ma-lếch
và Phi-li-tinh cùng dân thành Tia nữa.

9 Cả Át-sua cũng vào hùa với chúng
và tiếp tay cho dòng dõi Lót.

10 Xin Ngài xử với chúng như đã xử với dân Ma-đi-an,
với hai tên Xi-xơ-ra và Gia-vin tại khe suối Ki-sôn;

11 hai tên này đã bị tiêu diệt tại Ên Đo
và thành phân bón ruộng.

12 Xin làm cho vua quan của chúng
phải đồng số phận cùng Ô-rếp và Dơ-ếp,
cho thủ lãnh của chúng
cùng chung vận mạng với De-vác và Xan-mun-na;

13 những tên này đã nói:
"Ta hãy chiếm lãnh địa Thiên Chúa! "

14 Lạy Thiên Chúa con thờ,
xin làm cho chúng như chiếc lá quay cuồng,
như cọng rơm trước gió.

15 Giống như lửa thiêu rừng, tựa hoả hào đốt núi,

16 xin Ngài cho nổi cơn dông tố đuổi chúng đi,
cho bừng lên trận bão làm chúng hoảng sợ.

17 Xin cho chúng phải bẽ mặt ê chề,
để chúng tìm kiếm danh Ngài, lạy CHÚA.

18 Xin cho chúng phải muôn đời nhuốc nhơ hoảng sợ,
phải xấu hổ diệt vong,

19 để chúng nhận biết rằng chỉ có Ngài mang danh ĐỨC CHÚA,
Đấng Tối Cao trên khắp địa cầu.