Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 87

Thành Xi-on là mẹ muôn dân

1 Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh. Thánh ca.
Thành Xi-on được lập trên núi thánh.

2 CHÚA yêu chuộng cửa thành
hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.

3 Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành!

4 Chúa phán: "Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập
vào số những dân tộc nhận biết Ta.
Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng xứ Cút:
tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra."

5 Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo:
"Người người sinh tại đó."
Chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành.

6 CHÚA ghi vào sổ bộ các dân:
"Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó."

7 Và ai nấy múa nhảy hát ca:
"Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành."