Thánh Vịnh
ThánhVịnh: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 
100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

Thánh Vịnh 94

ĐỨC CHÚA xử công minh cho người lành

1 Lạy CHÚA là Chúa Trời trả báo,
lạy Chúa Trời trả báo, xin Ngài quang lâm!

2 Đấng xét xử địa cầu, xin đứng dậy,
trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm.

3 Đến bao giờ, lạy CHÚA,
đến bao giờ bọn ác nhân cứ mãi hỷ hoan?

4 Quân làm điều ác những ba hoa buông lời hỗn xược,
những vênh váo ngang tàng.

5 Chúng chà đạp dân riêng Ngài, lạy CHÚA,
hà hiếp dân Ngài chọn làm gia sản.

6 Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều,
tàn sát cả cô nhi!

7 Chúng bảo rằng: "CHÚA đâu có thấy,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng lưu tâm! "

8 Hãy lưu tâm, này quân đần độn nhất trên đời!
Bao giờ mới nên khôn, hỡi đồ ngu xuẩn?

9 Đấng từng gắn đôi tai há lại không nghe được?
Đấng nặn thành cặp mắt chẳng lẽ không thấy gì?

10 Đấng sửa trị muôn dân lẽ nào không trừng phạt?
Đấng dạy dỗ con người mà chẳng biết gì sao?

11 Tư tưởng phàm nhân, CHÚA đều biết cả:
thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài!

12 Lạy CHÚA, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,
được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban.

13 Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn,
trong khi huyệt mả sẵn chờ kẻ ác nhân.

14 Vì CHÚA không ruồng rẫy dân Người,
chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản;

15 công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình,
mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo.

16 Ai đứng dậy giúp tôi chống bọn làm điều ác?
Ai sát cánh cùng tôi cự lại lũ gian tà?

17 CHÚA mà đã chẳng thương phù trợ,
thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu.

18 Lạy CHÚA, khi con nói: "Này chân con lảo đảo",
tình thương Ngài đã đỡ nâng con;

19 lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.

20 Lẽ nào Chúa liên minh với bọn thẩm phán ác ôn,
bọn gieo tai rắc hoạ chẳng kể gì luật pháp?

21 Chúng tìm hại mạng sống người lành,
lên án tử cho người vô tội.

22 Nhưng CHÚA là thành luỹ chở che,
Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn.

23 Tội của chúng, Người đổ trên đầu chúng,
Người tiêu diệt chúng vì điều dữ chúng làm,
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ta, sẽ tiêu diệt chúng.