NĂM CHIẾC BÁNH

VÀ HAI CON CÁ

 

Mục Lục

 

Lời mở đầu

 

Chiếc bánh thứ nhất:  Sống phút hiện tại

 

Chiếc bánh thứ hai:  Phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa

 

Chiếc bánh thứ ba:  Một bí quyết:  Cầu nguyện

 

Chiếc bánh thứ tư:  Một sức mạnh:  Phép Thánh Thể

 

Chiếc bánh thứ năm:  Yêu thương đến hiệp nhất. Chúc thư Chúa Giêsu

 

Con cá thứ nhất:  mối tình đầu của tôi: Mẹ Maria vô nhiễm

 

Con cá thứ hai:  Tôi chọn Chúa

 

Cuồng tử,

tại nơi quản thúc:  Giang Xá, Bắc Việt

ngày 19-3-1980, Lễ Thánh Giuse.

 

Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

Tổng Giám Mục

 

Ấn hành lần thứ ba tại Reichstett, France

Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang

Năm 1999