Linh muc Giacobe Tạ Chúc

    Nhà thờ Gia An – xã Gia An

    Huyện Tánh Linh - Tỉnh Bình Thuận

    DT : (062) 588808

    Email: tachuc@pmail.vnn.vn

   

THƯ NGỎ XIN TRỢ GIÚP XÂY NHÀ THỜ

Trong kính Quý vị ân nhân   

Kính thưa quy vi !

Con là linh mục Giacobe Tạ Chúc, chinh xứ Gia An, quản nhiệm giáo họ Vũ Hòa, xin thay mặt cho cộng đoàn Dân Chúa nơi con đang phục vụ có đôi lời trình bày về hoàn cảnh của họ đạo chúng con và cùng với 1.500 giáo dân viết dự án này.

1. Bối cảnh : Năm 1979, chúng con chỉ gồm 34 gia đình công giáo với 205 giáo dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, đa số thuộc hai giáo xứ Bồng Tiên và Cổ Việt – giáo phận Thái Bình. Vào lập nghiệp tại Võ Thư – Võ Xu –Đức Linh – Bình Thuận (nay la Vũ Hòa - Đức Linh - Binh Thuận). Đời sống kinh tế những năm tháng đó thật quá khó khăn, nhiều gia đình phải trở lại quê củ hoặc chuyển đi nơi khác. Sinh hoạt tôn giáo cũng ngặt nghèo : không nơi thờ tự , muốn tham dự thánh lễ phải đi bộ khá xa ( trên 10Km ) , việc dạy giáo lý cũng do các ông quản bà trương phụ trách bằng phương pháp truyền khẩu !           

Năm 1992, được sự giúp đỡ của Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, cha Phanxicoxavie Dinh Tan Thoi làm chánh xứ lúc bấy giờ cùng với sự đóng góp của giáo dân, chúng con mua được miếng đất và dựng một gian nhà gỗ 80m2 dưới danh nghĩa là của nhà dân cho mượn để có nơi đọc kinh cầu nguyện chung . Nam 1994, cha Phero Nguyen Thien Cung về quản nhiệm. Lúc này đường xá quá xuống cấp, người già và trẻ em không thể về nhà thờ giáo xứ Gia An để dự lễ được, cha Phero đã đến ngôi nhà nguyện tạm này để dâng lễ mỗi tuần vào chiều thứ bảy. Sau đó cha đã xin phép Đức Giám Mục giáo phận được đặt nhà tạm lưu giữ Mình Thánh Chúa và nhận lễ Chúa Kito Vua làm bổn mạng. Năm 2003 cha Phaolo Lê Quang Luân về nhận xứ, ngài đã dâng nhiều thánh lễ trong tuần nơi nhà nguyện này

2. Nhu cầu rất thực tế: đầu năm 2006, con được Đức Giám Mục Phaolo Nguyễn Thanh Hoan bổ nhiệm về làm chính xứ , với số gíao dân của giáo họ Vũ Hòa là 1500 người trên tổng số hộ là hơn 200 gia đình, hầu hết là di dân từ địa phần Thái Bình, lao động nghèo, sống chủ yếu bằng nghề nông và làm gạch nung. Ngôi nhà thờ tạm, dù đã được chúng con mở rộng ra hơn 200m2 và tu sửa  nhưng do làm bằng vật liệu sơ xài, vách ván, cột gỗ nên đã xuống cấp trầm trọng. Hơn nữa, nền đất nhà thờ rất thấp do trước kia là ruộng lúa, ao cá nên hay bị ngập lụt mỗi khi trời mưa        

Vi thế, nhu cau trước mắt của chúng con phải xây dựng một ngôi nhà thờ để có nơi thờ phượng Chúa xứng đáng. Chúng con xin Quý Đức Cha, Quý Cha va Quý Ân Nhân rộng tay giúp đỡ cho giáo họ chúng con .           

    3. Thiết kế và kinh phí:

    Diện Tich : 720m2 (dai 40m – rong 18m – cao 18m )   

    Tổng kinh phí ứớc tính là 100 000 USD

    4. Khả năng giáo dân đóng góp là 10 000 USD

    5. Kinh phí xin giúp đỡ: 30 000 USD

    Chúng con xin hết lòng tri an Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Vi. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Vị .

   

                                      Giáo họ Vũ Hòa , ngày 20 tháng 10  năm 2006

                                               LM Giacobe Tạ Chúc.